Pro-Skills 2: Train-the-trainer concept


Miksi jatkoa Pro-Skills hankkeelle, joka keskittyy kouluttajien kouluttamiseen?

Valitettavasti yhä useammalta ihmiseltä puuttuvat perustaidot. Ne eivät ole kehittyneet aiemmin heidän elämässään tai ne unohtuvat elämän aikana. Varsinkin sosiaalisesti huonossa asemassa olevilla ihmisillä on puutteita näissä taidoissa. Perustaitojen puute voi olla tärkeitä taitoja suurempi este koulutussuunnitelmien aloittamiselle ja onnistuneelle läpiviennille. Tämä saattaa olla yksi syy siihen, että sosiaalisesti huono-osaiset ihmiset osallistuvat vain harvoin aikuiskoulutukseen. Lisäksi näyttää siltä että myös työntekijöillä on tiedon puutetta siitä miten näiden taitojen kehittymistä voi tukea.

Pro-Skills2 tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja pätevöittää työntekijöitä jotka toimivat aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja sosiaalityön parissa.

Aiemman Gruntvig projektin ”Pro-Skills” aikana kehitetty koulutuskonsepti tullaan nyt päivittämään ja parantamaan. Jotta saamme mahdollisimman laajan levityksen keskitymme nyt johtavassa asemassa oleviin henkilöihin, jotka toimivat aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja sosiaalityön parissa. Nämä puolestaan vastaavat varsinaisen kohderyhmän kanssa työskentelevien koulutuksesta. Näin saamme aikaan niin sanotun ”lumipallo” vaikutelman.

Päättävässä asemassa olevat henkilöt osallistuvat Eurooppalaiseen koulutukseen jossa käydään läpi koulutuskonsepti. Alueellisella tasolla rakennetaan yhteistyöverkostot ja toteutetaan kouluta-kouluttaja koulutuksia yhdessä hankepartnereiden kanssa. Kouluta-kouluttaja konsepti toteutetaan sekä työssäoppien että kouluttamalla esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä ja muita vastaavia henkilöitä. Lopulta on Eurooppalainen kokoontuminen jossa vaihdetaan kokemuksia.

Pro-Skills2 konsepti sisältää niin itse-ohjautuvan, produktiivisen, yhteisöllisen ja kokemuksellisen oppimiskäsityksen innovatiivisia elementtejä.

Hankkeen odotetaan tavoittavan laajan ja kestävän vaikutuksen. Koulutuskonsepti ja kaikki materiaali julkaistaan tällä verkkosivustolla, yhdeksällä eri kielellä ja on käytössä koko hankkeen ajan.

Hankkeen kesto: joulukuu 2010 – toukokuu 2013

Project number: 509958-LLP-1-2010-1-DE-GRUNDTVIG-GMP

Hankkeen tavoitteet

 • Yksityiskohtaisen kouluta-kouluttaja konseptin kehittäminen, joka sisältää:
  • Pro-Skills koulutuskonseptin (“Support of basic skills in socially unprivileged adults as a basic of Lifelong Learning ”) ja strategioita kuinka niitä voi käyttää
  • Herkistäminen perustaitojen tarpeelle ja aikuiskoulutuksesta vastaavien tahojen tukeminen jotta he näkevät vastuunsa näiden taitojen tukemisessa, etenkin syrjäytyneiden parissa.
  • Laatukriteerit Pro-Skills koulutukselle
  • Aikuiskasvatuksen osaamisen tukeminen
  • Sertifiointi
 • Vastuussa olevien kouluttajien herkistäminen ja pätevöittäminen, Eurooppalaisessa Kouluta-kouluttaja koulutuksessa; ulkopuoliset asiantuntijat joilla on elinikäisen oppimisen erityisosaamista tukevat osaamisellaan tiettyjä tausta-aiheita; aktiivista työskentelyä Pro-Skills konseptin parissa, pienissä työryhmissä; palautetta koulutuskonseptista ja tietojen ja kokemusten vaihtoa osallistujien välillä
 • Perustetaan alueellisia/kansallisia verkostoja aikuiskasvatuksen parissa toimivien organisaatioiden ja instituutioiden välillä
 • Toteutetaan paikallisia kouluta-kouluttaja koulutuksia, yhteistyössä hankepartnereiden kanssa ja Eurooppalaisen kouluta-kouluttaja koulutukseen osallistujien kanssa: implementoidaan koulutuskonsepti henkilöstökoulutuksessa ja työssäoppien heille jotka työskentelevät varsinaisen kohderyhmän kanssa (syrjäytyneet)
 • Pitkäntähtäimen vaikutus: Sosiaalityöntekijöiden ja vastaavien koulutuksesta vastaavat istituutiot ottavat kouluta-kouluttaja konseptin opetussuunnitelmiinsa
 • Toteutetaan viimeinen Eurooppalainen kokoontuminen jossa pohditaan levitystä
 • Koulutuskonseptin laaja levitys
 • Tavoitteena kouluta-kouluttaja koulutuksen akkreditointi
 • Vastuussa olevien ammattilaisten ja päättäjien herkistäminen tietoisuudelle siitä, että näiden perustaitojen tukeminen on tärkeä osa elinikäistä oppimista

Innovaatio

Standardisoitu kouluta-kouluttaja konsepti: Elinikäisen oppimisen piiristä löytyy toistaiseksi vain harvoja ei standardisoituja koulutuksia joissa keskitytään näiden perustaitojen kehittämiseen (sosiaaliset, intra- ja interpersoonalliset ja itsehillintä- ja hallinta taidot). Pro-Skills2 kehittää ensimmäisen standardisoidun kouluta-kouluttaja konseptin aihepiiriin liittyen.

Harkitaan perustaitojen opettamisen mukaanottamista ammattilaisten koulutusten opetussuunnitelmiin: on yhä niin että monet alan ammattilaiset eivät tiedosta kohderyhmän tarvetta harjoituttaa myös näitä perustaitoja. On myös tiedon puutetta siitä, miten niitä voisi harjoituttaa ja miten tukea näitä taitoja. Tarjoamalla konseptin kouluta-kouluttaja koulutuksiin, ja toteuttamalla akkreditoidun konseptin olemassa olevaan alan ammattien opetussuunnitelmiin ja täydennyskoulutuksiin, hanke panostaa vahvasti kestävään toteutukseen jossa näitä perustaitoja opiskellaan aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen piirissä.

Pitkän aikavälin vaikutukset: Hanke tavoittelee erityisesti pitkän aikavälin vaikuttavuutta kouluttaessaan “multiplikaattoreita (kouluttajien kouluttajia). Päättäjiin ja opetusalan vastuussa oleviin henkilöihin vaikuttamalla odotetaan myös olevan pitkän aikavälin vaikusta.

Kouluta kouluttaja konseptin lumipallo strategia tarjoaa Pro-Skills2 kautta laajan levityksen ja kestävän toteutuksen niille innovatiivisille elementeille joita jo edellisessä Pro-Skills hankkeessa toteutettiin.

Hankkeen koordinointi

Zentrum für empirische pädagogische Forschung, Landau (Germany)

Irti Huumeista ry, (Finland)

Hanke partnerit

Azienda Sanitaria Locale di Milano, Milano (Italy)

Centre de Prevention des Toxicomanies, Luxembourg (Luxembourg)

Hochschule Fulda – University of Applied Sciences, Fulda (Germany)

Institute for Research and Development “Utrip”, Grosuplje (Slovenia)

Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány, Nyiregyháza (Hungary)

Protasi- Movement for another lifestyle, Patras (Greece)

Swiss Federation for Adult Learning, Nyon (Swizzerland)