Pro-Skills hankkeesta

Sellaisten ihmisten määrä, joilla on vaikea sosiaalinen tausta eikä mitään koulutusta, ja jotka pystyvät vain vaivoin löytämään ensimmäisen työpaikan, on jatkuvasti kasvussa. Aikuiskoulutuksen tarkoituksena on antaa näille ihmisille mahdollisuus koulutuksiin ja siten parantaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Kokemus ja tutkimukset eri puolilla Eurooppaa osoittavat kuitenkin että aikuiskoulutusta ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia käyttävät useimmiten hyväkseen ihmiset, joilla jo on jonkin verran koulutusta. Syrjäytyneiden asemassa olevia näkyy erittäin harvoin koulutuksissa, ja heillä on vaikeuksia suoriutua niistä.

Tälle kohderyhmälle sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten taitojen puute voi olla este. Tiettyyn aiheeseen liittyvän ja käytännön tiedon lisäksi sosiaaliset ja inter- ja intrapersoonalliset taidot ovat aikuisen perustaitoja. Lisäksi ne ovat tärkeitä taitoja yksilön sosiaalisen ja kulttuurillisen identiteetin kehittämisessä ja lujittamisessa. Niitä pidetään tärkeinä terveellisen elämän mahdollistavina resursseina.

Kaikki aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista tarjoavat laitokset kantavat vastuun siitä, että ne tarjoavat koulutusta myös tälle kohderyhmälle. Poliitikkojen ja muiden päättäjien pitää ottaa tämä huomioon, jotta sosiaalinen tasa-arvo säilyisi elinikäisessä oppimisessa.

Ensimmäinen Pro-Skills hanke

On osoittautunut että aikuiskoulutuksessa on hyvin vähän tarjontaa näiden taitojen ja kykyjen harjoittamiseen turvallisessa ympäristössä. Ensimmäisen Pro-Skills hankkeen tavoitteena oli täydentää tätä aukkoa.

Hankkeen kesto: lokakuu 2006 – syyskuu 2008

Socrates reference number: 230054 – CP -1-2006-1- LU – Grundtvig – G1PP


Hankkeen tärkeät askeleet:

  • Koulutuskonseptin kehittäminen jossa tuettiin syrjäytyneessä asemassa olevien aikuisten sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten taitojen kehittymistä, voimaannuttamisen näkökulmasta. Osallistujat oppivat säännöstelemään omaa prosessiaan elinikäisen oppimisen polulla. Syrjäytyneessä asemassa oleville tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua aikuiskoulutuksen piiriin, tämän ajatuksen nostaminen oli hankkeen päämääränä. Koulutus toteutettiin aktiivisella ja kokemuksellisella tavalla. Konsepti perustui itsesäätelevään, produktiiviseen, yhteisölliseen ja kokemusperäiseen oppimiskäsitykseen.
  • Koulutuskonseptin julkaisu: konsepti julkaistiin esitteen muodossa sekä internetissä, yhdeksällä eri kielellä. Konsepti sisälsi teoreettista ja teknistä taustatietoa, harjoitusten tavoitteet, harjoitusten moduulit ja oppitunnit, lyhyt esittely pilottikoulutuksista ja niiden arviointitulokset.
  • Pilottikoulutusten toteutus: neljä hankepartneria toteuttivat pilottikoulutukset, joissa konsepti testattiin ja sitä jatkokehitettiin.
  • Eurooppalainen työpaja ammattilaisille: toteutettiin työpaja ammattilaisille, tavoitteena kouluttaa heidät koulutuskonseptin tiimoilta. Työpajaa seurasi maakohtaiset koulutukset.
  • Päättäjiin vaikuttaminen: Vaikutettiin poliitikkoihin ja muihin aikuiskoulutuksen parissa toimiviin päättäjiin, jotta sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten taitojen ja kykyjen tärkeys nousisi. Pitkäntähtäimen tavoitteena oli näiden taitojen integroituminen opintosuunnitelmiin. Järjestettiin Eurooppalainen kongressi joka tuki organisaatioita, ammattilaisia ja päättäjiä tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön. Kongressin tuloksena tehtiin yhteinen julkilausuma jossa korostettiin sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten taitojen ja kykyjen yhtälaista arvoa kun puhutaan ns. perustaidosta.

Innovaatio:

Sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten taitojen ja kykyjen integroiminen opintosuunnitelmiin ja koulutuksiin: Toistaiseksi näiden taitojen oppimista tarjotaan hyvin vähän. Jos tarkastellaan Maslown (1954) tarvehierarkiaa voidaan kuitenkin todeta näiden taitojen merkitys. Me uskomme että “korkeammat” tavoitteet kuten koulutus ja työllistyminen eivät voi toteutua mikäli perustaidoissa on puute. Kokemus osoittaa että aikuiskoulutuksen piiriin hakeutuvat ne aikuiset joilla jo ennestään on jonkinasteinen koulutus. Jotta syrjäytyneessä asemassa olevilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua aikuiskoulutukseen, olemme sitä mieltä että sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten taitojen ja kykyjen vahvistaminen tulisi ottaa mukaan opintosuunnitelmiin.

Sosiaalisten ja inter- ja intrapersoonallisten taitojen tukeminen aikuisten parissa: On olemassa hankkeita joissa näitä taitoja opetellaan lasten ja nuorten kanssa. Usein ne on kehitetty terveyden edistämisen näkökannalta sekä väkivallan ehkäisyä ajatellen. Harvoin on kuitenkaan pohdittu sitä, että myös aikuisilla voi olla tarve harjoituttaa näitä taitoja, etenkin heillä joilla jostain syystä on vaikea elämäntilanne. Etenkin syrjäytyneessä asemassa olevilla aikuisilla on todettu näiden perustaitojen puutteita, joka puolestaan toimii esteenä heidän osallistumiselle aikuiskoulutuksen piiriin. Tämä puute on korjattava.

Itse-ohjautuva, produktiivinen, yhteisöllinen ja kokemuksellinen oppimiskäsitys: Nämä oppimiskäsitykset antoivat meidän mielestämme paremman tuen oppimiselle kuin perinteiset oppimiskäsitykset. Tästä johtuen koulutuskonsepti sisältää kaikki näitä elementtejä. Oppijat ovat pikemminkin oppimisen subjekteja kuin objekteja. He oppivat itse hallitsemaan omaa oppimisprosessiaan. Käytännönläheinen harjoittelu antoi myös heille mahdollisuuden harjoituttaa näitä taitoja turvallisessa ilmapiirissä. Roolipelit ja simulaatiot varmistivat että taidot voidaan siirtää jokapäiväiseen elämään.

Vaikuttaminen pitkäntähtäimen vaikutuksiin: Pro-Skillsin tavoitteena ei ollut vain toteuttaa koulutus tiettynä ajankohtana. Pitkäntähtäimen tavoitteena oli koko ajan kouluttaa ammattilaisia ja vaikuttaa päättäjiin. Tästä syystä heitä myös kutsuttiin Eurooppalaiseen kongressiin jossa julkilausuma työstettiin ja julkaistiin. Julkilausuma esitettiin medialla ja siitä painettiin esite.

Hankekoordinaattorit:

Centre de Prevention des Toxicomanies, Luxembourg (Luxembourg)

Zentrum für empirische pädagogische Forschung, Landau (Germany)

Hankepartnerit:

Azienda Sanitaria Locale di Milano, Milano (Italy)

Hochschule Fulda – University of Applied Sciences, Fulda (Germany)

Irti Huumeista ry, (Finland)

Institute for Research and Development “Utrip”, Grosuplje (Slovenia)

Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány, Nyiregyháza (Hungary)

Protasi- Movement for another lifestyle, Patras (Greece)

Wilde Bühne, Stuttgart (Germany)

Swiss Federation for Adult Learning, Nyon (Swizzerland)