Projekt ProSkills 2: koncept usposabljanja ‘trenerjev’

Zakaj se z nadaljevalnim projektom osredotočamo na koncept usposabljanja »trenerjev«?

Vse več odraslim primanjkuje osebnih, socialnih in samoupravljalskih veščin, ki predstavljajo osnovni pogoj za uspešno vseživljenjsko učenje. Še posebej ljudje iz socialno ogroženih skupin se redko udeležujejo  izobraževanj, ki so namenjeni odraslim. Obstaja le nekaj ponudb, ki odraslim nudijo možnost, da osnovne veščine urijo v varnem okolju. Prav tako pa tudi pri zaposlenih, ki nudijo tovrstna izobraževanja in usposabljanja, primanjkuje znanj, kako pri učencih krepiti te veščine.

S projektom ProSkills 2 želimo doseči večjo senzibilizacijo ter kvalifikacijo ljudi s področja izobraževanja za odrasle, vseživljenjskega učenja ter socialnih delavcev.

Na podlagi prejšnjega projekta Grundtvig „ProSkills“ bomo nadgradili izobraževalni koncept za »trenerje«. Da bi dosegli razširjenost ter trajnost koncepta, bomo v projekt ProSkills 2 vključili vodilno osebje in ustanove, ki so odgovorne za uvodna ter nadaljnja izobraževanja in usposabljanja osebja s področja izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja, ki delajo s končno ciljno skupino (metoda snežne kepe). Za odgovorne ljudi iz teh ustanov bomo organizirali izobraževanje na evropski ravni, kjer jih bomo seznanili z izobraževalnim konceptom, v tesnem sodelovanju s projektnimi partnerji pa bomo vzpostavili regionalne mreže ter realizirali tečaj izobraževanja »trenerjev«. Izobraževalni koncept bomo izvajali kot izpopolnjevanje na delovnem mestu ter v obliki začetnih izobraževanj socialnih delavcev in delavcev podobnih profilov. Zaključno srečanje na evropski ravni bomo izkoristili tudi kot priložnost za povratne informacije ter izmenjavo idej.

Koncept projekta ProSkills vključuje v izobraževanje za odrasle inovativne pristope, kot so samoregulativno, produktivno, sodelovalno ter izkušenjsko učenje.

S projektom želimo doseči široko in dolgoročno izvajanje koncepta v izobraževanju strokovnih delavcev in s tem posredno vključevanje koncepta v ponudbah za izobraževanja za odrasle. Izobraževalni koncept ter ostala gradiva bodo objavljeni na naši spletni strani v devetih jezikih in bodo dostopni tudi po zaključku projekta.

Trajanje projekta: december 2010 – maj 2013

Številka projekta: 509958-LLP-1-2010-1-DE-GRUNDTVIG-GMP

Cilji projekta

 • Izdelava podrobnega koncepta usposabljanja »trenerjev«, ki bo vključeval:
  • ProSkills izobraževalni koncept (»Krepitev osnovnih veščin pri odraslih v socialno neugodnem položaju kot pogoj za vseživljenjsko učenje«) ter strategije za izvedbo
  • Senzibilizacija glede potreb po osnovnih veščinah ter pomena izobraževanja za odrasle, prek katerega bi zlasti socialno nepriviligirane skupine ljudi krepile te veščine
  • Kakovostni standardi za usposabljanje
  • Kompetence za izobraževanje odraslih
  • Certifikat
 • Senzibilizacija in usposabljanje odgovornih t. i. »trenerjev« »trenerjev« z izvedbo evropskega »treninga«; svoja mnenja oziroma pripombe bodo podali tudi zunanji strokovnjaki s področja vseživljenjskega učenja; aktivna izvedba ProSkills koncepta v obliki manjših delavnic; povratne informacije o izobraževalnem konceptu ter izmenjava idej med udeleženci
 • Vzpostavitev regionalnih/nacionalnih mrež med ustanovami, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih ter izobraževalnimi ustanovami, ki izvajajo usposabljanja za strokovnjake ter njihove zaposlene
 • Izvedba tečajev za »trenerje« na nacionalni ravni v sodelovanju s partnerji projekta ter ljudi, ki se bodo udeležili evropskega izobraževanja za »trenerje«: izvajanje izobraževalnega koncepta tako v obliki začetnega izobraževanja osebja kot tudi v obliki izpopolnjevanja na delovnem mestu za osebje, ki dela s socialno nepriviligiranimi skupinami ljudi
 • Trajno izvajanje koncepta usposabljanja za »trenerje« v učnih načrtih izobraževalnih ustanov, kjer usposabljajo socialne delavce in ljudi podobnih poklicev/stroke
 • Izvedba zaključnega srečanja na evropski ravni, katerega namen je izmenjava idej o nadaljnji širitvi koncepta
 • Širitve izobraževalnega koncepta za »trenerje« izven ustanov, ki sodelujejo v projektu
 • Akreditacija usposabljanja za »trenerje«
 • Senzibilizacija odgovornih strokovnjakov in odločevalcev o pomenu osnovnih veščin kot podlage za vseživljenjsko učenje ter pomenu izobraževanja za odrasle za krepitev teh veščin, zlasti pri socialno nepriviligiranih skupinah ljudi.

Novosti

Standardiziran koncept usposabljanja za »trenerje« s poudarkom na osnovnih veščinah: Trenutno obstaja le nekaj nestandardiziranih izobraževalnih programov, s katerimi želijo pri odraslih krepiti osebne, socialne ter samoupravljalske veščine kot osnove za vseživljenjsko učenje. S projektom ProSkills 2 bomo razvili prvi standardiziran koncept usposabljanja za »trenerje« na to temo.

Obravnava osnovnih veščin v učnih načrtih prvih in vseh nadaljnjih usposabljanjih za strokovnjake: Še vedno obstaja veliko strokovnjakov na področju izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja in socialnega varstva, ki se ne zavedajo pomena krepitve osnovnih veščin pri naši ciljni skupini ali pa jim primanjkuje znanja, kako bi krepili te veščine pri učencih. S pomočjo koncepta usposabljanja »trenerjev« ter izvajanjem akreditiranega koncepta usposabljanja v obstoječih učnih načrtih izobraževanj odraslih, močno spodbujamo trajnostno izvajanje izobraževanj, ki temeljijo na krepitvi osnovnih veščin. In tako v ponudbah za izobraževanje odraslih kot tudi vseživljenjskega učenja.

Senzibilizacija s poudarkom na dolgoročnih učinkih: S projektom želimo doseči dolgoročne učinke, in sicer z izobraževanji ter senzibilizacijo multiplikatorjev (t. i. »trenerjev« »trenerjev«), predvsem pa s senzibilizacijo odgovornih oseb, kot so vodilni ljudje na področju izobraževanja ter odločevalci, ki so odgovorni za učne načrte ter oblikovanje usposabljanj strokovnjakov.

S širjenjem koncepta usposabljanja »trenerjev« (metoda snežne kepe) projekt ProSkills 2 spodbuja širitev ter trajnostno izvajanje inovativnih elementov prvega projekta ProSkills. Ti elementi so zlasti krepitev osnovnih veščin pri odraslih kot osnove za dostop in uspešno izvedbo izobraževanja ter izvajanje inovativnih pedagoških in didaktičnih pristopov, kot so samoregulativno, produktivno, sodelovalno in izkustveno učenje.

Koordinatorji projekta

Zentrum für empirische pädagogische Forschung, Landau (Nemčija)

Irti Huumeista Ry, Vaasa (Finska)

Partnerji projekta

Azienda Sanitaria Locale di Milano, Milano (Italija)

Centre de Prevention des Toxicomanies, Luxembourg (Luksemburg)

Hochschule Fulda – University of Applied Sciences, Fulda (Nemčija)

Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”, Grosuplje (Slovenija)

Megyei Egészség Kultúrát Koordináló Alapítvány, Nyiregyháza (Madžarska)

Protasi- Movement for another lifestyle, Patras (Grčija)

Swiss Federation for Adult Learning, Nyon (Švica)